Privacy Statement

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT VAN DO-IT B.V.

Dit Privacy en cookie statement is van toepassing op DO-IT BV, haar moedermaatschappij en haar zustermaatschappijen.

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij zullen daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacy en Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en geïnteresseerden, waaronder hun medewerkers, en op bezoekers van onze websites.

 

Hieronder geven we antwoord op de volgende vragen:

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?
 • Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe gaan wij om met de doorgifte van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de EER
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
 • Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?
 • Wat te doen als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan?
 • Op welke manier maken wij gebruik van cookies op onze website?
 • Hoe komt u in contact met ons?

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor het leveren van producten en/of verlenen van diensten. De persoonsgegevens die wij hierbij onder meer kunnen verzamelen zijn:

 • naam;
 • (zakelijke) contactgegevens;
 • functie;
 • lees- en klikgedrag;
 • tijdstip van binnenkomst en vertrek en gegevens betreffende mogelijke aanraking met besmettelijke ziekte bij een bezoek aan één van onze vestigingen;
 • camerabeelden ter beveiliging indien u één van onze vestigingen bezoekt.

 

Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren of tot stand laten komen van overeenkomsten

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor uitvoeren of tot stand laten komen van een overeenkomst met u. Deze verwerking vindt plaats op basis van ten minste één van de volgende doelen:

 • het leveren van producten en het afwikkelen van bestellingen;
 • het factureren en het eventueel nemen van incassomaatregelen.

 

 • Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder aftersalesservice en het afhandelen van klachten;
 • het voeren of afhandelen van geschillen;
 • het beveiligen en beheren van onze systemen en onze vestigingen;
 • het gebruiken van de gegevens voor marketingdoeleinden;
 • het voorkomen, detecteren en afhandelen van onregelmatigheden.

 

Wij zullen bij deze verwerkingen altijd ons gerechtvaardigd belang afwegen tegen uw privacy belang. Alleen als ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt, vindt de verwerking plaats op deze grondslag.

 

 • Noodzakelijk ter nakoming van wettelijke verplichtingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is ter nakoming van wettelijke verplichtingen. Een voorbeeld daarvan is het naleven van de relevante wetgeving inzake voedselveiligheid. Daarvoor vraagt DO-IT bij een bezoek aan één van haar vestigingen of u in aanraking bent geweest met besmettelijke ziekten. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het communiceren met de bevoegde autoriteiten in het kader van de voedselveiligheid.

 

 • Toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Wij zullen ervoor zorgen dat deze toestemming aan de eisen van de AVG voldoet. Indien de verwerking op basis van toestemming plaatsvindt, heeft u altijd de mogelijkheid om deze weer in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met DO-IT via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Wij streven naar een rechtmatige en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op een manier die onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, voorzien wij u van aanvullende informatie voor zover dit noodzakelijk is.

 

Als u bepaalde informatie niet aan ons verstrekt (ondanks een verzoek daartoe) of uw toestemming intrekt, kunnen wij (een van) de overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren of kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij informeren u vanzelfsprekend tijdig indien dit het geval is.

 

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen. Dit zal altijd plaatsvinden in overeenstemming met dit Privacy en Cookie Statement en met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zien er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

 

DO-IT kan uw gegevens aan de volgende ontvangers verstrekken:

 • hostingdiensten die door ons zijn ingeschakeld;
 • clouddienst voor opslag van data;
 • ERP-systeem;
 • ondersteunde dienstverlener voor het versturen van marketingberichten en optimaliseren van de website;
 • overheidsinstanties die daar het recht en de bevoegdheid voor hebben;
 • externe adviseurs (o.a. fiscaal & juridisch).

 

We kiezen ervoor om categorieën ontvangers te benoemen in plaats van individuele bedrijfsnamen om te voorkomen dat dit Privacy en Cookie Statement vaak moet worden aangepast. Neem voor meer informatie over onze specifieke ontvangers van persoonsgegevens contact met ons op.

 

Hoe gaan wij om met de doorgifte van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?

Uw persoonsgegevens worden door ons en onze verwerkers voornamelijk verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. In beide gevallen hebben wij en onze verwerkers, conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving, maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken.

 

Vanwege continue ontwikkelingen ten aanzien van de beschermingsmaatregelen voor internationale doorgifte, kan het zijn dat de maatregelen die ontvangers nemen aan wijzigingen onderhevig zijn. DO-IT verwijst daarom voor de actuele informatie van de getroffen beschermingsmaatregelen naar de privacy verklaringen van deze ontvangers zelf. De volgende verwerkers van DO-IT verwerken mogelijk gegevens buiten de EER:

 

Voor verdere informatie over onze specifieke werkwijzen bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Bij het vaststellen van onze bewaartermijnen wegen de volgende factoren mee:

 • omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens;
 • het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens;
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de mogelijkheden om deze doeleinden op een andere manier te realiseren;
 • de geldende wettelijke voorschriften.

 

Bovenstaande komt neer op onder meer de volgende bewaartermijnen:

 • correspondentie met onze klanten bewaren wij gedurende tien jaar na het verlies van de actuele waarde;
 • gegevens voor marketingdoeleinden bewaren wij tien jaar na het verlies van de actuele waarde van deze gegevens, of wanneer u uw toestemming hiervoor intrekt;
 • gegevens die moeten worden bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht verwijderen wij na zeven jaar.
 • camerabeelden ter beveiliging van onze vestigingen bewaren we vier weken vanaf de dag van de opname van de camerabeelden, dan wel vanaf de afhandeling van een incident indien deze heeft plaatsgevonden;
 • bezoekersregistratie in verband met voedselveiligheid wordt bewaard gedurende de levensduur van een product plus twaalf maanden.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of andere onrechtmatige verwerking.

 

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die wij toepassen zijn:

 • wachtwoord en toegangscode via authenticator;
 • hard copy’s in afgesloten kasten waarbij het in beginsel niet is toegestaan deze hard copy’s mee naar huis te nemen;
 • toegang tot bepaalde dossiers op basis van ‘need to know’;
 • opsplitsing van autorisatie in lees- en gebruikersrechten.

 

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens. Als u een verzoek indient, verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben, tenzij dit niet mogelijk is vanwege prevalerende zwaarwichtige belangen van anderen.

 

Daarnaast kunt u ons verzoeken om:

 • uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn;
 • de verwerking van persoonsgegevens te beperken; en
 • uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Een verzoek kan schriftelijk, e-mail of per post, worden ingediend via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie aan u vragen om uw identiteit vast te stellen. De verzoeken worden, in overeenstemming met de wet, binnen één maand na ontvangst van het verzoek door ons behandeld. U wordt vervolgens geïnformeerd of wij voldoen aan het verzoek en wat eventueel de reden is voor het weigeren van het verzoek.

 

Wat te doen als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Als u een klacht heeft of een andere vraag over de manier waarop wij met uw privacy omgaan, kunt u contact met ons opnemen. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk relevante informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden.

 

Wij nemen uw klachten en vragen in behandeling en reageren uiterlijk binnen vier weken. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u desondanks niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) en desgewenst daar een klacht indienen.

 

Op welke manier maken wij gebruik van cookies op onze website?

Deze website, www.labioidea.nl, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site.

 

Door middel van cookies worden er gegevens verzameld. Afhankelijk van de soort cookies kunnen dit persoonsgegevens zijn. De gegevens (waaronder gegevens die geen persoonsgegevens zijn) die wij onder meer kunnen verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • systeem gegevens;
 • geografische gegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • hyperlinks waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 

Doel van de cookies

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Naast noodzakelijke cookies plaatsen wij ook analytische cookies en marketing cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag en om de serviceverlening te kunnen verbeteren. Bij de analytische/statistiek cookies worden anonieme gegevens verwerkt. Deze zijn dus niet herleidbaar tot een persoon en hebben geen invloed op uw privacy. Met marketing cookies kunnen wij zien welke andere websites de bezoeker heeft bezocht. Deze informatie gebruiken we om relevante advertenties te tonen.

De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door ons op onze website worden geplaatst:
Welke cookies effectief tijdens uw sessie gebruikt worden kan u bekijken op onze cookiepagina.

 

Naam Doel Geldigheid
Noodzakelijk    
PHPSESSID

Bewaart de status van de gebruikerssessie voor alle pagina’s van de website.

 

6 dagen
_grecaptcha

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots.

 

Blijvend
_GRECAPTCHA

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots.

 

179 dagen
CONSENT

Detecteert welke cookies de bezoeker heeft toegestaan op de website.

 

6107 dagen
CookieConsent

Slaat de cookiekeuze van de bezoeker op.

 

1 jaar
rc::a

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots.

 

Blijvend
rc::b

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots.

 

Gedurende de sessie

 

rc::c

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots.

 

Gedurende de sessie

 

     

 

Statistieken

   
_ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaar
_gat

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

 

1 dag
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
     
Marketing    
IDE

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

 

1 jaar
test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

 

1 dag
VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van de gebruiker te schatten op pagina’s van de website met geïntegreerde Youtube-video’s.

 

179 dagen

YSC

 

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Gedurende de sessie
yt.innertube::nextld

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Blijvend
yt.innertube::requests

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Blijvend

yt-remote-cast-installed

 

Bewaart de gebruikersvoorkeuren van de videospeler over ingesloten YouTube-video. Gedurende de sessie

yt-remote-connected-devices

 

Bewaart de gebruikersvoorkeuren van de videospeler over ingesloten YouTube-video. Blijvend

yt-remote-device-id

 

Bewaart de gebruikersvoorkeuren van de videospeler over ingesloten YouTube-video.

 

Blijvend

yt-remote-fast-check-period

 

Bewaart de gebruikersvoorkeuren van de videospeler over ingesloten YouTube-video. Gedurende de sessie

yt-remote-session-app

 

Bewaart de gebruikersvoorkeuren van de videospeler over ingesloten YouTube-video. Gedurende de sessie
yt-remote-session-name Bewaart de gebruikersvoorkeuren van de videospeler over ingesloten YouTube-video. Gedurende de sessie

 

 

Cookies weigeren en verwijderen

Als u onze website bezoekt, wordt er een cookiemelding weergegeven. Daar kunt u zelf bepalen in hoeverre onze cookies bij u worden geplaatst.

 

Via de instellingen van uw browser kan u geplaatste cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de ‘Help’-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

 

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

 

Hoe komt u in contact met ons?

Bij vragen over dit Privacy en Cookie Statement of over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, kunt u ons bereiken op de volgende wijzen:

 

Per telefoon:

+31 (0)85 4870 487

 

Per e-mail:

privacy@organic.nl

 

Per post:

Hermesweg 7

3771 ND Barneveld

t.n.v. Contactpersonen Privacy

 

 

Aanpassingen aan het Privacy en Cookie Statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u uiteraard voorafgaand informeren.

 

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst bijgewerkt op: 25 april 2021.

Contact | Privacy Statement | Cookiebeleid | EN